IN MEMORIAM

J.C. van den Doel (22 dec. 1902 - 4 dec. 1964)


Tekst van Ds. Tiemersma door Jules van den Doel letterlijk overgenomen uit het kerkblad van de gereformeerde kerk van ZierikzeeIeder van ons zal er moeite mee hebben zich in te denken dat Jilles van den Doel niet meer onder ons is.
Ik stel het bijzonder op prijs in deze rouwdienst enkele woorden ter nagedachtenis te zeggen.
U als familie èn de kerkeraad èn de gemeente, u zult begrijpen hoe moeilijk het ook voor mij is, deze werkelijkheid te verwerken.
Het grijpt mij zo sterk aan, omdat, de jarenlange samenwerking volledig het karakter van samen werken heeft gedragen.
Hierdoor is een persoonlijke band gegroeid, waarvan ik de sterkte wel wist, maar die nu, nu de dood scheiding heeft gemaakt, nog sterker me bewust geworden is.
Het komt niet in me op, met jaartallen aan te geven hoe lang br. van den Doel het scribaat vervulde en hoevele malen hij het praesidiaat van de kerkeraad waarnam. Hij wàs er voluit toen ik kwam, toen ik bij u was, toen ik de gemeente verliet.
Hij was geheel vervuld van de kerk en de kerkelijke huishouding. Mogelijk is hij daardoor het beste getypeerd.Zoals een moeder in een huishouding is en haar aanwezigheid gevoeld wordt, zonder dat je dit nader behoeft te preciseren.
Zo was hij in de kerkelijke huishouding.

Dit beeld kan ook hierom goed gebruikt worden, omdat iedere huisvrouw uit ervaring weet, hoe juist vele kleine dingen steeds de aandacht vragen en hoeveel dingen geregeld moeten worden door iemand die verantwoordelijkheid draagt voor de goede gang van zaken.

Met nooit verslappende aandacht en accuratesse behartigde hij de talrijke zaken, waardoor de erediensten, de kerkeraadsvergaderingen, het wijkwerk voortgang konden hebben.
Het beeld van de zorgende ligt ook hierin, dat niet nerveuse gespannenheid, maar kalmte de grondtoon vormden van zijn optreden naar buiten.

Eén momentopname uit het rampjaar is onuitwisbaar in mijn herinnering gegrift: Van den Doel te midden van een onvoorstelbare chaos van door het water overspoelde manufacturen Een opgedrongen inventarisatie, die in alle triestheid de persoon tekende : Niet bang voor vuil werk - kalm en beheerst beginnen en doorzetten tot het eind, met vertrouwen in de toekomst.

Nu moeten we napraten over herinneringen. Een tijdperk is afgesloten, voor U, mevrouw van den Doel, voor de kinderen en de kleinkinderen - voor U familie en vrienden - voor de kerkeraad en voor de gemeente.

Ik denk dat het gemis groter wordt, naarmate in het verdere leven de afwezigheid van deze betrouwbare zorg tot het bewustzijn doordringt.

Een mens is nooit onmisbaar, maar liefde en overgave en trouw kunnen we niet missen. Dit zal moeten worden voortªgezet. Jilles van den Doel behoorde tot die mensen, die in het kerkelijk werk voldoening vinden. Hij deed het graag. We zijn niet klaar door als kerkeraad en gemeente hiervoor dankbaar te zijn, al willen we onze dank tot uitdrukking brengen. Het is veel meer de vraag: Hoe nemen we dit over, hoe doen wij het, wij, die nog leven?

Moge de bescherming van onze Vader in de hemelen U, mevrouw en allen die hem na staan, ten deel vallen om met een opgeheven hoofd verder te gaan in het voetspoor van Jezus, Die, ziende op de vreugde die voor Hem lag, overste Leidsman en Voleinder des geloofs was en is.

(Toespraak van Ds. Tiemersma in de rouwdienst op dinsdag 8 dec. 1964)