OceaanzwemmersIn De Sleeptros, het blad van Smits Internationale, verscheen in de jaren vijftig het onderstaande artikel. Het was een lofzang op het heldhaftige optreden van onder meer Pieter Adrianus van den Doel (1922-2001). Een stukje Hollands glorie. Het taalgebruik ademt de sfeer van die tijd

Nu de Tyne de Presidente Jualez veilig in Rotterdam heeft afgeleverd, gaan onze gedachten weer terug naar wat deze sleepboot en haar bemanning in november van 1955 met het aan hun zorgen toevertrouwde schip hebben moeten doorstaan. Enige dagen na vertrek van het transport uit Newport News, waar de voor sloop bestemde Presidente Jualez 4000 ton kolen had geladen, kreeg het schip dermate lekkage en slagzij, dat de runners het wilden verlaten. Er stond te veel zee om hen met de sloep van hoord te halen, zodat de sleepverbinding moest worden verbroken, opdat de Tyne het schip zeer dicht kon naderen, teneinde de runners in staat te stellen met een lijn van boord te gaan. Dit lukte. Maar de volgende dag, toen het gevaar van omslaan geweken scheen, moest de Tyne trachten het schip opnieuw vast te maken. Kapitein Poot vroeg vrijwilligers om over te zwemmen, waarvoor zich de eerste stuurman E. J. Roon en matroos A. Verhagen aanmeldden. Dezen slaagden er in al zwemmende het schip te bereiken. Aan boord gekomen, stelden zij een onderzoek in. Het schip slingerde zwaar en helde tot 40 graden overbakboord, zodat onder de gegeven omstandigheden aan het tot stand brengen van van de zo gewenste sleepverbinding niet te denken viel. Zij sprongen daarna weer over boord en zwommen met behulp van lijnen naar de Tyne terug. Twee dagen later, toen het weer iets verbeterd was en het schip nog steeds onbemand dreef, werd opnieuw een poging gewaagd. Voor een sloep was het weer nog te slecht, doch de matroos P. Oprel, de runners L. C. Rietdijk en A. Bouwmeester, de matroos o/gage D. H. Meulenherg en de tweede werktuigkundige P. A. van den Doel sprongen over boord en zwemmend, de eerste met een lijn, waarlangs de anderen konden volgen, werd de Presidente Jualez bereikt. Wij weten reeds, dat de mannen, onder leiding van machinist Van den Doel er in slaagden een verplaatsbare pomp op gang te brengen, hoe ook een dag later de Noordzee pomponderdelen, proviand en brandstof op het schip liet overbrengen, en dat ten slotte een nieuwe sleepverbinding tot stand kwam. Vier dagen lang hebben de mannen aan boord van het slagzij makende en in het door olie zeer besmeurde inwendige van het schip onafgebroken gezwoegd, doch men smaakte het genoegen deze welhaast zekere prooi aan de Oceaan te ontrukken en het schip behouden in Bermuda binnen te brengen.


Als helden ontvangen


Na binnenkomst te Maassluis heeft de heer Mouton deze mannen, in tegenwoordigheid van kapitein Poot, toegesproken en de waardering van de Directie tot uiting gebracht voor de door hen geleverde prestatie. "Het is verheugend", zei de de heer Mouton, "dat in een tijd, dat iedereen in de koopvaardij klaagt over gebrek aan zeelui, over de weinige "seamindedness " van het Nederlandse volk en over de mindere kwaliteit van de zeelieden in het algemeen, men op moeilijke momenten plotseling gewaar wordt, dat die goede zeelui er terdege nog wel zijn en zij in staat blijken prestaties te leveren, die een ieder, die de zee kent en van de verrichtingen dezer mannen hoort, met trots moet vervullen. Gij hebt door Uw optreden medegewerkt een sleep in veilige haven te brengen en het kan niet anders dan dat dit onze naam in het buitenland ten goede moet komen. Als blijk van waardering zegde de heer Mouton hun een gratificatie toe, variŽrend van f. 300.- tot f. 400.-. In het februarinummer van "De Sleeptros" (1956) is reeds een foto van enigen hunner aan boord van de Presidente Juarez geplaatst. Nu de Tyne in de thuishaven is teruggekeerd en meer bijzonderheden over deze onfortuinlijke reis, die zo goed is beŽindigd, bekend zijn geworden, gevoelden wij ons gedrongen hierop in de Sleeptros terug te komen."


Te vinden op internet.


Het gezin, waar Pieter Adrianus opgroeide.


Met dank aan Rennie Degeling-van den Doel
Bron: De Sleeptros
Klik hier voor de persoonskaart van Piet